Phone:

Email:

Degrees and Certifications:

Mr. Matt Almeida

Google Classroom Codes

 • Subject Teacher Class Google Code
  Carpentry-Cabinetmaking Matt Almeida 9102-01 nst5xm7
  Carpentry-Cabinetmaking matt almeida 9102-02 vv5m6eh
  Carpentry-Cabinetmaking Matt almeida 9103-01 4isj5mi
  Carpentry-Cabinetmaking Matt almeida 9103-02 tw5k5pe
  Carpentry-Cabinetmaking Matt Almeida 9104-01 bdr5iin
  Carpentry-Cabinetmaking Matt Almeida 9104-02 o4yrvqa
  Last updated - 10/13/22